• ارسال

پک چلو جوجه کباب مخصوص

شناسه محصول: FP-00455

قیمت: تومان ۲,۵۰۰تومان ۲۰,۰۰۰

تومان ۲۰,۰۰۰
تومان ۵,۰۰۰
تومان ۶,۵۰۰
تومان ۴,۰۰۰
تومان ۴,۰۰۰
تومان ۴,۰۰۰
تومان ۲,۵۰۰